Siltināšana

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Siltināšana:

Kādi ir galvenie ieguvumi pēc dzīvojamās mājas siltināšanas?

 • Ievērojami samazinās mājas siltumenerģijas patēriņš;
 • tiek uzlabots ēkas vizuālais izskats;
 • palielinās dzīvokļa īpašumu vērtība.


Ar ko jāsāk, ja dzīvokļu īpašnieki domā par dzīvojamās mājas siltināšanu?

 • mājai nepieciešams veikt energoauditu. Energoaudita pārskatā būs informācija par esošajiem ēkas energoefektiv itātes rādītājiem, ēkas siltināšanas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto), energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc siltināšanas pasākumu īstenošanas u.c.
 • Kad energoaudits ir gatavs dzīvojamai mājai ir nepieciešams veikt tehniskā projekta vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas kartes izstrādi (atkarībā no nepieciešamā un vēlamā remontdarbu apjoma mājā).
 

Vai energoauditu var veikt vasarā?


Jā, energoauditu var veikt vasarā un jebkurā citā gada laikā. Savukārt termogrāfiju ir iespējams veikt tikai tad, ja atšķirība starp ēkas telpu temperatūru un āra temperatūru ir vismaz 10 grādi, taču termogrāfija nav obligāta energoaudita pārskata sastāvdaļa.
 

Vai šobrīd ir pieejams Eiropas līdzfinansējums dzīvojamo māju siltināšanai?


Šobrīd ir iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu māju siltināšanai, to paredz darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa pasākums 4.2.1.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, kura mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Atbalsts paredzēts:
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai,
 • ēku energosertifikācijai un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai;
 • atjaunojamo energoresrursu (AER) izmantošana ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.

Galvenie projekta nosacījumi:
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota
 • vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa īpašumu vai dzīvojamo telpu grupu skaita (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem)
 • energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0;
 • plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.

Finansējuma saņēmējs: AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
Pasākuma gala labuma guvēji: dzīvokļu īpašnieki.
Atbalsta veidi gala labuma guvējiem:
 • grants (līdz 50% no projekta izmaksām);
 • garantijas aizdevumi un tiešais AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” aizdevums;
 • tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā.

Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu nodrošina AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas nodrošina grantu, aizdevumu un garantiju izsniegšanu dzīvokļu īpašniekiem. ALTUM piedāvā bezmaksas konsultācijas par programmas nosacījumiem, kā arī par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
Dzīvokļu īpašnieki pirms vēršanās sabiedrībā “Altum” var lemt, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu veic energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs ESKO.
Ministru kabineta noteikumi pasākumam 4.2.1.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.
 

Vai šobrīd ir pieejams Daugavpils pilsētas Domes finansējums dzīvojamo māju siltināšanai?


Jā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var piedalīties Daugavpils pilsētas domes programmā un saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes darbu veikšanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 47 “Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".


Līdzfinansējums tiek piešķirts sekojošiem darbiem:

 • 80% apmērā no tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta kopējām izmaksām, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos;
 • 70% apmērā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma siltumpatēriņa un karstā ūdens regulējumu un uzskaiti (datorprogrammas, datu nolasīšanas ierīču iegāde), uzstādot dzīvokļu īpašumos esošajiem sildķermeņiem impulsa raidītājus un nodrošinot atsevišķa dzīvokļa īpašuma patērētā siltuma un kārstā ūdens daudzuma uzskaiti, vai stāvvadu un apkures radiatoru nomaiņai, izveidojot mājā divcauruļu apkures sistēmu, uzstādot siltuma skaitītāju katram dzīvoklim;
 • 30% apmērā no:

- bēniņu pārseguma siltināšanas faktiskajām izmaksām, ja jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo desmit gadu laikā;
- faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;
- karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņas, faktiskajām izmaksām;
- jumta seguma atjaunošanas faktiskajām izmaksām;
- dzīvojamās mājas gala sienu siltināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN.
 

Vai šobrīd ir pieejamas citas Daugavpils pilsētas Domes programmas dzīvokļu īpašniekiem?


Jā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var piedalīties Daugavpils pilsētas domes programmā un saņemt līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 42 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”.


Līdzfinansējums tiek piešķirts sekojošiem darbiem:


- brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai - ne vairāk kā 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, ja būvniecības izmaksas uz 1m2 nepārsniedz 30,00 EUR bez PVN, ar nosacījumu, ka izmaksas summas nepārsniedz 7,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet kopumā ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN;
- apgaismojuma izbūvei, atjaunošanai - ne vairāk kā 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN, ievērojot nosacījumu, ka katram apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam) iz maksas nepārsniedz 950 EUR bez PVN;
- bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašuma platības, bet ne vairāk kā 5000 bez PVN;
- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbiem - 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 8,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet ne vairāk kā 13000 EUR bez PVN;
- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem - ne vairāk kā 25% no atbalstāmām izmaksām;
- tehniskās dokumentācijas izstrādei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai            

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.